Safaricom Kenya

saf
Safaricom Kenya
0722002222
business.support@safaricom.co.ke